หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เพราะมีอดีต เราจึงมีประสบการณ์ 

 เพราะมีวันวาน เราจึงเติบโต 

 เพราะเคยโง่ เราจึงฉลาด

  เพราะเคยพลาด เราจึงแข็งแรง

                               akkarapol songpol